IP : 34.224.102.60
ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จังหวัดตาก
มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
กรุณากดปุ่ม Crtl + F5
เพื่อ Refresh หน้าจอให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
http://164.115.40.111:8080/geoserver/TAKDB/wms?

สำหรับการเรียกใช้งานชั้นข้อมูลในระบบฯ บน
โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ArcGIS QGIS uDig เป็นต้น

Google street map...


|
2000
|
2002
|
2008
|
2013
|
2014
|
2015


|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015


|
02/2014
|
03/2014
|
04/2014
|
05/2014
|
01/2015
|
02/2015
|
03/2015
|
04/2015
|
05/2015
|
08/2015


|
2005
|
2006
|
2010
|
2011
|
2013


|
2014
|
2015